Gymnocalycium bruchii v. niveum

Gymnocalycium bruchii v. niveum